Programma N-VA Boom

De tekstversie staat momenteel online.  Heb je nog ideeën? Laat het ons zeker weten!

1. Veiligheid: politie en brandweer

Politie

Voor de ordehandhaving wil N-VA Boom een politie die kort op de bal speelt en kordaat optreedt wanneer overlast het samenleven onmogelijk maakt.

 

De burgemeester zou hier een belangrijke rol kunnen in spelen, maar zijn mogelijkheden zijn door de wet helaas beperkt. De burgemeester is het hoofd van de bestuurlijke politie, maar hij heeft geen operationele impact. Lees: hij mag de politie niet commanderen.

Door het gebrek aan een wettelijk kader kan hij onvoldoende wegen op het veiligheidsbeleid.

 

Naar een grotere politiezone

Om meer veiligheid te garanderen, pleit N-VA Boom in eerste instantie voor een grotere politiezone waardoor het aantal politiemensen per inwoner stijgt. In de zone Mechelen-Willebroek is dat 1 politie-agent per 300 inwoners. In de zone Rupel is er 1 politie-agent per 600 inwoners.

 

Een grotere politiezone garandeert ook een betere infrastructuur. Zo volgt men in de vernoemde zone Mechelen-Willebroek alle camerabeelden op.

 

Preventie

Preventie is de eerste schakel van een integrale veiligheidsaanpak. Informatie over preventie verstrekken en kleinschalige concrete preventie-acties opzetten, kan al met beperkte middelen.

 

Een goede openbare verlichting, propere straten en pleinen zijn ook fundamenteel voor het veiligheidsgevoel. N-VA Boom is ook fier op zijn alerte stadswachten.

 

Ideeën te over
N-VA Boom is voorstander van de volgende actiepunten.

 • Doorgaan met het plaatsen van camera’s op cruciale locaties.
 • Meer politiepermanentie en correcte opvolging van overtredingen.
 • De lokale politiezone moet fuseren met een andere politiezone en daarvoor eventueel uit het bestaand kader kunnen treden.
 • De burgemeester, de politiekorpschef en een ambtenaar vormen de spil van dit veiligheidsnetwerk. Dat veronderstelt dat de burgemeester ook een operationele bevoegdheid krijgt.
 • De Bomenaar heeft minder behoefte aan politie op de communicatiedienst en wil meer blauw op straat.
 • Indien nodig, invoeren van zones met nultolerantie.
 • Harde gecoördineerde acties tegen drugsverkoop in samenwerking met het parket/ministerie van financiën: war on drugs.
 • Absolute prioriteit voor permanentie in de hoofdkantoren met aangepaste openingstijden. Zo nodig moeten er tijdelijke bijkantoren open zijn. De Bomenaar moet zijn verhaal kwijt kunnen.
 • De contacten met het parket moeten opgevoerd worden om het vervolgingsbeleid beter aan te sturen.
 • Correcte en openlijke informatie over de evolutie van de criminaliteit.
 • Projecten om hangjongeren van straat te krijgen.
 • Een doelgericht veiligheidsplan voor de senioren in overleg met deze maatschappelijk zeer relevante groep.
 • Het zonale veiligheidsplan moet bijgestuurd worden. In het kort: een zonaal veiligheidsplan is een visienota die is opgesteld tussen de politiezone en de verschillende gemeentes om bepaalde problemen te bestrijden.
 • Acties tegen overdreven snelheid op realistische tijdstippen en plaatsen van flitscamera's.
 • Het uitlezen van de camerabeelden door derden. Dat hoeft niet door politieagenten.

N-VA Boom wil de politie maximaal inzetten voor de handhaving van de openbare orde. De politie moet zich niet bezighouden met administratieve taken als burgerpersoneel die taken even goed kan uitvoeren.

 

Het is erg belangrijk dat dit allemaal gebeurt in nauw overleg met de politiezone én binnen een wettelijk kader.

 

Nieuwe brandweerkazerne

N-VA Boom blijft investeren in de paraatheid en het materiaal van de brandweer. Er komt een nieuwe brandweerkazerne die Boom beter zal bedienen. De nieuwe kazerne komt aan de ‘banaan’: de industriezone Krekelenberg /A12.

2. Migratie en inburgering

N-VA Boom wil dat nieuwkomers snel integreren. Het is een verhaal van rechten en plichten.

Daar zijn drie dingen voor nodig.

 1. Nieuwe (anderstalige) inwoners moeten ondersteuning krijgen om snel goed Nederlands te leren. Dat is niet alleen belangrijk voor volwassenen in hun dagelijkse omgang met andere mensen, maar ook op het werk. Ook de kinderen van nieuwkomers hebben er alle belang bij de taal te begrijpen en te spreken waarin ze op school worden onderwezen.
 2. Wie in Boom komt wonen, moet zich in het gemeentehuis bij de dienst bevolking officieel laten inschrijven. Nadien doet de politie een woonplaatscontrole. Zijn dat speciale regels voor nieuwkomers? Absoluut niet. Als je als Bomenaar verhuist, moet je identiek hetzelfde doen en krijg je ook de buurtpolitie over de vloer om te controleren of je werkelijk woont waar je officieel bent gedomicilieerd.
 3. Taak van het OCMW: Is er een oprecht engagement om Nederlands te leren, zich te integreren en is er werkbereidheid? Dan is dat prima! Tegen wie geen zin heeft in dat engagement zeggen we het een beetje brutaal: het OCMW is een vangnet, geen hangmat. Voor wat, hoort wat.

Illegaliteit

Illegalen komen meestal terecht in een mensonwaardige huisvesting, uitgebuit door huisjesmelkers. Dat zorgt voor onveilige en onleefbare wijken en buurten. De gemeente moet samen met de politie toezien dat er in Boom geen plaats meer is voor zulke malafide praktijken.

 

Illegaal en uitgeprocedeerd?

Als je illegaal bent én je bent ook uitgeprocedeerd, dan krijg je in België een bevel om het grondgebied te verlaten. Voor N-VA Boom moet dat dan ook gebeuren. Het probleem is echter dat de gemeente zelf daar geen bevoegdheid voor heeft. Daarom pleit N-VA Boom voor een nauwere samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken om de repatriëring te verzorgen in de meest menswaardige omstandigheden.

 

Oorlogsvluchtelingen

N-VA Boom is niet ongevoelig voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Economische vluchtelingen horen hier echter niet thuis. Wij zijn zacht voor wie nood heeft aan bescherming, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid.

3. Sociale zaken - OCMW

Ter info - Integratie OCMW in de gemeente

De Vlaamse Regering wil de openbare centra voor maatschappelijke welzijn (OCMW) integreren in het gemeentebestuur. Tot op heden had zowel het OCMW als het gemeentebestuur een eigen rol in het sociaal beleid op gemeentelijk niveau. Zo was het OCMW bevoegd voor o.a. de individuele steunverlening, maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Terwijl de andere sociale aangelegenheden opgenomen werden door het gemeentebestuur. Op 21 december 2017 keurde het Vlaams Parlement het decreet Lokaal Bestuur definitief goed. Daarmee wordt een overheveling van de OCMW-taken in het gemeentebestuur uitgevoerd. Dat moet op termijn leiden tot meer integratie, transparantie en efficiëntie van het gemeentelijk sociaal beleid.

 

Vanaf de volgende bestuursperiode wordt het OCMW in de gemeente geïntegreerd. Dat is een beslissing van het Vlaams Parlement (zie tekstkader - Ter info).

 

N-VA Boom wil een sterke integratie

We streven naar een sterke integratie van het OCMW en de gemeente. Dat zorgt voor een goede en correcte controle, want de gemeente wil een budgettaire striktheid naleven.

Door de nieuwe samenwerking tussen gemeente en OCMW komt er ook een gezamenlijk communicatiebeleid.

 

N-VA Boom wil het vrijwilligerswerk op het veld maximaal ondersteunen. Niet méér overheid maar minder overheid.

 

Een verhaal van rechten en plichten

De manier waarop gemeente en OCMW zijn cliënten ondersteunt, moet zo transparant mogelijk zijn. Tegenover bepaalde rechten (bijvoorbeeld het ontvangen van een leefloon) staan ook bepaalde plichten (het zoeken van een job en/of het volgen van opleidingen).

 

Geen wantoestanden

Wantoestanden zijn gelukkig niet de regel. N-VA Boom wil misbruik de wereld uit via controle, opsporing en zo nodig sanctionering.

 

De gemeente en het OCMW voorzien daarom in opleidingen om fraude-alertheid bij het personeel aan te scherpen. Dat moet gebeuren met uitgeschreven processen en procedures. Die sluiten mogelijke achterpoortjes en maken dat de spelregels duidelijk vastliggen voor iedereen. Om misbruiken op te sporen en vast te stellen, werkt het OCMW intens samen met de lokale politie, met de federale en regionale inspectiediensten en met de arbeidsauditeurs gezondheidszorg.

 

Armoede

De opvolging van armoedeproblemen blijft voor N-VA Boom een belangrijk aandachtspunt. Kinderen, gezinnen en ouderen staan daarbij centraal. We vechten er voor om de sociale rechten toe te kennen aan mensen die ze echt nodig hebben.

Verdoken armoede moet ook de wereld uit. We hebben een beleidsplan uitgewerkt om die verdoken armoede verder op te zoeken en te remediëren met behoud van de waardigheid van de betrokkenen.

 

Kinderarmoede

Het beleid van het OCMW toont aan dat de kinderarmoede in Boom is gestagneerd en zelfs licht daalt en dit dankzij alle initiatieven die met succes ontwikkeld werden. We pakken daarbij niet alleen de gevolgen maar vooral de oorzaken aan. In de rest van Vlaanderen stijgt de kinderarmoede.

 

Speciale aandacht voor anderstaligen

N-VA Boom wil verdere acties voor anderstaligen om de toegankelijkheid en de sociale participatie in verenigingen mogelijk te maken en te verbeteren. Geen stiefmoederlijke behandeling maar een dialoog met mensen uit deze groep wordt opgestart om hun noden beter te leren kennen.

 

Sociaal maar rechtvaardig

We zijn een sociale partij die wil waken over budgettaire correctheid en die ook fraude en favoritisme wil en zal bestrijden.

 

OCMW culinair

N-VA Boom staat ook voor verantwoord productgebruik in de keuken. Als overheid moet de gemeente het voorbeeld geven. Daarom pleiten we er voor om seizoensgebonden producten aan te kopen voor de gemeentelijke gaarkeukens (OCMW) in plaats van ingevoerde groenten en fruit en dit met bijzondere aandacht voor de plaatselijke middenstand.

 

We zijn enorm opgezet met het succes van de 1-euro maaltijden en het project ‘De tuin van de kleine chef’.

4. Lokale economie

Winkelcentrum Boom

N-VA wil van Boom opnieuw een volwaardig en aantrekkelijk winkelcentrum maken. Jonge starters, KMO’s en ondernemers verdienen alle steun van het gemeentebestuur.

 

Intendant

Daarom hebben we een zelfstandige intendant lokale economie aangesteld. Het betreft een firma die enerzijds in kaart brengt welke bedrijven, zelfstandigen en ondernemers in Boom al actief zijn. Anderzijds gaat de intendant ook na welke leemten en aantrekkelijke mogelijkheden onze gemeente nog te bieden heeft. De intendant moet die opportuniteiten actief promoten en nieuwe bedrijven, ondernemers en winkels motiveren om in het centrum van Boom te investeren.

 

Leegstand aanpakken in functie van startende ondernemers

Voor N-VA Boom moet het centrum verder geherwaardeerd worden door leegstaande gebouwen te gebruiken voor startende ondernemers. Goedkoop voor de starter en meerwaarde voor de gemeente.

 

De heraanleg van het winkelcentrum is één zaak. Een activeringsbeleid is nog iets anders. Daarom willen we alle randvoorwaarden (winkelen is beleven) creëren en ondersteunen om Bomenaar en niet-Bomenaar opnieuw graag te laten winkelen in het centrum van Boom.

 

Winkels en wonen

N-VA Boom moedigt wonen boven winkels aan. Een winkelstraat in het centrum blijft een winkelstraat, maar het is nog beter als die winkelstraat ook gewone bewoners heeft.

 

Een groene markt

Voor ons moeten de parkeerplaatsen en de betonklinkers van de Grote Markt plaats ruimen voor een groene markt waar het aangenaam vertoeven is: een rustige omgeving met plaats voor gezellige terrassen.

 

De kerk

Een aangename markt sluit aan bij een opvallende bakstenen kerk. N-VA Boom heeft gezorgd voor een kerkenplan waarbij er een gedeeltelijke herbestemming komt met behoud van de eredienst in de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Wij staan garant voor verdere restauratie van dit karakteristieke gebouw.

 

En waar dan parkeren?

Voor N-VA Boom is het een uitgemaakte zaak: we moeten het parkeerbeleid grondig herbekijken.  Een winkelcentrum moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Het centrum van Boom bereiken is momenteel een hachelijke klus. Zelfs de meest geavanceerde gps verslikt er zich in.

Daarom willen we het centrum gemakkelijk toegankelijk maken én bijkomende parkeercapaciteit realiseren met bovengronds parkeren naar Nederlands model (met zogenaamde ‘parkeertorens’ die nadien gemakkelijk kunnen herbestemd worden als appartementsgebouwen.

 

Parkeren: een oud zeer

N-VA Boom wil het parkeerbeleid verder evalueren en bijsturen in functie van een ‘winkelend Boom’. Dertig minuten vrije parkeertijd zoals in vele steden en gemeenten zou de norm moeten zijn. In de weekends moet het parkeren gratis zijn.

 

We blijven aandacht schenken aan parkeerproblemen voor specifieke groepen mensen die in Boom werken, onder meer de scholengemeenschappen die weliswaar op de aangeduide parkings moeten staan. We onderzoeken waar we nog braakliggende terreinen als parkeerplaats kunnen aanwenden.

 

In wijken met parkeerhinder, moet de blauwe zone of bewonerszone worden uitgebreid. We staan achter de idee van flexibele parkeermogelijkheden voor de Bomenaar tijdens bepaalde uren volgens de behoefte en dit in samenhang met bijvoorbeeld kortingsbons bij de lokale middenstand.

 

Met de bus naar Boom

Er worden momenteel op de Rupelbrug (de ‘boulevardbug’) bushaltes gerealiseerd. Dat is op zeer korte loopafstand van de grote markt.

 

Zwaar vervoer

Voor N-VA Boom is er geen plaats voor zwaar vervoer in het centrum. Een vrachtwagensluis op het industriegebied zorgt ervoor dat zwaar vervoer het terrein Krekelenberg langs de noordkant moet verlaten. Ook via de Rupelbrug is zwaar vervoer niet toegelaten. Vrachtwagens moeten de Rupeltunnel gebruiken.

 

Lokale economie en werkgelegenheid

Werk is voor ons een cruciale factor voor een sterke sociale cohesie en economische welvaart in onze gemeente.

 

N-VA Boom wil met een actief arbeidsbeleid werkzoekenden uit onze gemeente helpen om hun weg te vinden naar het bemiddelings- en opleidingsaanbod. Dat geldt voor de openstaande vacatures binnen en buiten onze gemeente.

 

Tegenover de plicht van werkzoekenden om een positief gevolg te geven aan een passend jobaanbod, engageren we ons om werkzoekenden vanaf de start van hun werkloosheid een intensieve begeleiding, opleiding of tijdelijke werkervaring te bieden. Zo kunnen werkzoekenden  succesvol doorstromen naar het reguliere economische circuit.

 

Via lokale tewerkstellingsprojecten bieden we in het bijzonder de meest kwetsbare werkzoekenden een nieuwe kans om via tijdelijke werkervaring de nodige kwalificaties te verwerven.

 

In deze actieve benadering past volgens N-VA Boom ook een lokaal actieplan om de sociale uitkeringsfraude aan te pakken. Via een toetsing van de werkbereidheid (door RVA, VDAB en OCMW) en een controle van de domicilie en gezinstoestand (door de lokale politie).

 

Actief vormingsbeleid

We pleiten voor een actief vormingsbeleid in onze gemeente. Het lokale bestuur moet tekorten in het vormingsaanbod opsporen, nieuwe vormingsinitiatieven aanmoedigen (via VDAB, SYNTRA, CVO,…) of zelf vormingsinitiatieven nemen.

 

Passend is ook een optimale coördinatie van de lokale arbeidsmarkt waar de lokale werkwinkels (bv. strijkdiensten en poetsdiensten) aan het roer moeten staan.

 

Sociale economieprojecten verdienen waardering, maar moeten wat hun taak betreft, strikt beperkt blijven tot de taken van de lokale overheid (bv. groendienst, veiligheid) en dus niet rechtstreeks de concurrentie aangaan met ondernemers uit de private sector.

5. Mobiliteit in Boom

Met de auto

We worden te dikwijls geconfronteerd met snelheidsduivels. Daarom zijn er in het verleden op verschillende plaatsen verkeerslichten geplaatst (bv. Kerkhofstraat en Beukenlaan) die snelheidsremmend zouden moeten werken. Nogal wat chauffeurs lappen het rode licht aan hun laars. Die verkeerslichten missen dus dikwijls hun effect. Wie door het rood rijdt moet geflitst worden.

 

N-VA Boom kiest resoluut voor een andere aanpak.

 1. Bij de (her)aanleg van nieuwe straten in het centrum leggen we hoge verkeersdrempels aan zodat snelheid maken gewoonweg onmogelijk is.
 2. We zullen ook trajectcontroles invoeren. Dat kan omdat we in onze gemeente straten hebben die lang genoeg zijn om dat te doen: Nielsestraat, Beukenlaan en Kerkhofstraat. Dat kan zelfs grensoverschrijdend in samenwerking met de gemeenten Rumst en Niel.
 3. Op pijnpunten zetten we verplaatsbare flitsers.

 

Openbaar vervoer: met de bus of met de trein

Qua openbaar vervoer zijn er twee positieve trends.

De bushaltes zullen in het centrum komen op de Rupelbrug. In de Henri Spillemaeckersstraat wordt de rijrichting omgedraaid om Boom centrum gemakkelijker te bereiken. Dat kan veilig omdat zwaar verkeer over de Rupelbrug wordt verboden.
De treinen Puurs-Boom-Antwerpen rijden sinds eind vorig jaar om het half uur in plaats van om het uur. En er zijn opnieuw treinen in het weekend.

Voor N-VA Boom moet de stationsbuurt opgewaardeerd worden. Vermits de NMBS niet veel onderneemt, zal N-VA een prominente rol moeten spelen.

 

Fietspaden

Voor N-VA Boom is de fietsmobiliteit een grote prioriteit. Het uitgangspunt is dat je met de fiets in de gemeente overal en veilig op je bestemming kunt geraken en dat je je fiets veilig kunt stallen. We zullen de volgende jaren hier extra budget voor uittrekken.

 

Voetpaden

Even belangrijk zijn de voetpaden. N-VA Boom geeft al heel wat straten onder handen genomen: Velodroomstraat, Europastraat, Anjerstraat, Vredestraat, Rode Kruisstraat, Onderwijsstraat, Antwerpsestraat, Leopoldstraat, Nielsestraat en een volledige heraanleg van de Kerkstraat. De werken in de Advokaatstraat en de Kruisstraat zijn momenteel in uitvoering. Komen weldra aan de beurt: Tuyaertsstraat, Molenstraat, Kruiskenslei en Hugo Verrieststraat.

 

Minder hinder plan

N-VA Boom wil bij openbare werken zijn bewoners in het algemeen, de middenstanders in het bijzonder, maar ook de mensen die Boom bezoeken optimale toegankelijkheid garanderen. Vandaar dat er voor ons een minder hinder plan moet komen.

 

Mobiliteitsmanager

N-VA Boom zal een personeelslid aanstellen als mobiliteitsmanager. Die moet zijn aandacht specifiek richten op minder mobiele mensen. Hij moet op het veld onmiddellijk ingrijpen, contacten leggen en verbeterings- en aanpassingsvoorstellen organiseren.

6. Ruimtelijke ordening

In het kort: Autonoom gemeentebedrijf (AGB)

Een AGB wordt opgericht bij gemeenteraadsbesluit. Het wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld door de gemeenteraad, maar kan ook uit niet-raadsleden bestaan. Het is een afzonderlijke rechtspersoon en eigenlijk een dochteronderneming van de gemeente. Waarvoor dient zo’n AGB? Een AGB biedt ruime mogelijkheden om publiek-private samenwerkingsverbanden op te zetten. De overgrote meerderheid van de AGB’s zijn opgericht om aan patrimoniumbeheer, stadsvernieuwing te doen.

De officiële naam van het AGB in Boom is ‘Autonoom Gemeentebedrijf Boom Plus’.

Lees hierover meer op de website van Boom: https://www.boom.be/autonoom-gemeentebedrijf-boom-plus

 

Een leidende rol voor het Autonoom gemeentebedrijf

Bij de ruimtelijke ontwikkeling in Boom moet het AGB zijn leidende rol blijven spelen. Zijn afgeslankte organen (in Boom zijn er niet meer dan het wettelijke minimum aan vertegenwoordigers) zitten op kruissnelheid onder de deskundige leiding van een coördinator. Het AGB ontwikkelt een rollend fonds waarmee het op strategische plaatsen meerdere eigendommen kan kopen om ze verder te ontwikkelen. Het AGB werkt zeer nauw samen met Goed Wonen Rupelstreek en de gemeente.

 

In het kort: Gecoro

Bijna elke Vlaamse gemeente beschikt vandaag over een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro. Die adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Tenslotte kan de Gecoro advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

 

Meer autonomie voor de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro)

N-VA Boom wil meer autonomie voor de Gecoro. De commissie moet zelf beleidsvoorstellen kunnen formuleren.

We willen daarbij de volgende aandachtspunten.

 • Volledige openbaarheid van bestuur met publicatie van alle documenten via de gemeentelijke website en rapportering van de resultaten.
 • Noodzaak van samenwerking met andere gemeentebesturen.
 • Realiseren en aanpassen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
 • Een duidelijke optie voor het gebied ‘De Klamp’ dat moet gebruikt worden als ankerplaats om op een ecologische manier een woonproject te realiseren. Liefst voor jonge gezinnen en meer jonge tweeverdieners die een meerwaarde betekenen voor de plaatselijke middenstand: wonen, winkelen en recreatie in de juiste proportie.

 

Een betere afstemming tussen wonen en ruimtelijk beleid

N-VA Boom wil dat het woonbeleid en het ruimtelijk beleid volledig op elkaar worden afgestemd, want ze zijn met elkaar verweven. Het woonbeleid moet in de eerste plaats gericht zijn op een gezonde mix van jongere en oudere gezinnen met of zonder kinderen. Het gericht aantrekken van de juiste doelgroepen om tot die sociale mix te komen is essentieel om de gemeentelijke lokale economie verder te laten ontwikkelen én om de gemeentelijke voorzieningen betaalbaar te houden.

Dat draagt bovendien bij tot een gezond sociaal weefsel dat op zijn beurt een straat, een buurt, een wijk leefbaar houdt en aantrekkelijk maakt.

 

 

Gezonde mix betekent gezonde financiën

Een gezonde mix van bewoners draagt ook bij tot een financieel gezonde lokale gemeenschap waarvan het lokale bestuur ook de vruchten plukt. Dat zijn de fundamenten die een duurzaam sociaal woonbeleid mogelijk maken. Er moet ook dringend een woonbehoeftestudie gebeuren die rekening houdt met deze doelstellingen voor het aantrekken van bepaalde bevolkingsgroepen.

 

Boom ondergronds

Een goede ruimtelijke ordening zonder herwaardering van het openbaar domein heeft geen zin. De vorige gemeentebesturen hebben de ondergrond jaren verwaarloosd: onze rioleringen zijn in een afschuwelijk slechte toestand. Dat blijkt uit een inventarisering en een programma dat onze gemeente recent heeft uitgevoerd met Aquafin.

Dat betekent dat er meerdere miljoenen euro’s zullen moeten geïnvesteerd worden in de heraanleg van de Boomse rioleringen. Het is niet omdat je het niet ziet, dat er geen probleem is…

 

Veel groen voor De Klamp

Bij de ontwikkeling van De Klamp pleit N-VA Boom voor wonen in veel groen. Geen grote winkelcentra (daar is door vorige besturen aan gedacht) maar kwaliteitsvolle woningen en appartementen in een nieuw innovatief project met veel aandacht voor energiebesparende maatregelen.

 

Noeveren

De wijk Noeveren heeft een speciale plaats in ons hart. N-VA Boom is de drijvende kracht achter de bescherming van dit historisch Vlaams patrimonium waarmee duurzaam moet omgesprongen worden. Onder impuls van N-VA Boom keurde de gemeenteraad in juni ll. de aankoop van de site Lauwers goed. Maar daar stopt het niet mee. In samenspraak met de plaatselijke drukkingsgroep sleutelen we samen aan een masterplan en ondersteunen we de visie die uit de Boomse klei omhoog borrelt.

 

N-VA Boom heeft de ambitie om nog andere sleutelgebieden in deze wijk te verwerven en de rechtszekerheid te betonneren.

 

We strijden mee voor een het behoud van Noeveren waar op een verantwoorde manier kleinschalig gebouwd kan worden zonder aan het volkse karakter te raken. Wie aan Noeveren raakt, krijgt met ons af te rekenen.

 

Nieuwe landschapselementen

N-VA Boom pleit ook voor het behoud en de aanleg van kleine landschapselementen: groene oases van rust of kleine groene longen. We leven in een klein verstedelijkt gebied dat nood heeft aan verschillende corridors met een uitdrukkelijke natuurtoets.

 

De Schorre deelgebied 2

Deelgebied 2 van De Schorre is de voormalige kleigroeve van Terhagen op de grens tussen Boom en Rumst. De locatie is vervuild met huishoudelijk afval van Antwerpen en een asbeststort. N-VA Boom neemt hier duidelijke standpunten in.

Sanering: het asbeststort moet uiterst veilig en definitief toegedekt worden.
Nadien moet het gebied groen blijven en we gaan de natuur helpen door sterkere en streekeigen boomsoorten bij te planten.

7. Woonbeleid

Demografische samenstelling van de gemeente Boom

Voor N-VA Boom is het duidelijk dat tijdens de vorige legislaturen de leeftijdspiramide compleet is scheefgegroeid. Hoe gaan we dat herstellen? We hebben daar een duidelijke visie over en voeren ondertussen al een consequent beleid.

Er is een duidelijke samenhang tussen woonbehoefte en sociale behoefte. Dat heeft ook directe financiële consequenties voor de gemeente.

 

Genoeg grote sociale woonkazernes

Boom heeft meer dan voldoende (veel te) grote sociale woonkazernes. Daarom kiest NV-A Boom voor kleine inbreidingsprojecten. Dat zijn eerder kleinere projecten waarbij oude en onderkomen panden worden opgekocht om ze te heropbouwen in sociale nieuwbouw.

 

Maar die grotere sociale woonblokken staan er nu eenmaal. N-VA Boom lanceert de idee om deze omgevingen uiterst proper te houden en om in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij huisbewaarders aan te stellen om toezicht te houden.

 

Liever koopwoningen dan huurwoningen

N-VA Boom voert een beleid waarbij de nadruk ligt op sociale koopwoningen, veel meer dan op sociale huurwoningen.

Dat zijn duidelijk andere prioriteiten. Wie koopt is meestal financieel sterker dan wie huurt. En door financieel sterkere inwoners aan te trekken, zetten we de gemeente terug op de rails.

 

N-VA Boom kiest voor kwaliteit

Ondertussen renoveren we onze sociale huurwoningen en garanderen we een betere kwaliteit. We willen een noodgedwongen afbraak van sociale huurwoningen zoals in de Velodroomstraat absoluut vermijden. Minder, maar beter.

 

Toewijzing sociale woningen

De toewijzing van sociale woningen moet voor ons strikt worden opgevolgd en geëvalueerd. Lokale reglementen geven de voorkeur aan Bomenaars, aan ouderen en aan alleenstaanden met of zonder kinderen.

 

Duidelijke voorwaarden

Het recht op een sociale woning is verbonden aan duidelijke voorwaarden. De sociale huisvestingsmaatschappij verzorgt in samenwerking met de ‘Huizen van het Nederlands’ voor aangepaste taalcursussen. N-VA Boom is duidelijk en kan het niet genoeg benadrukken: inburgering en de bereidheid om de taal te leren zijn uitdrukkelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale woning.

 

Voor ons is er geen plaats voor ‘overbewoning’ (huisjesmelkerij) en domiciliefraude. Dat zorgt alleen maar voor problemen van onveilige en onaangename buurten.

8. Financiën

De Boomse schuldenlast is op 6 jaar tijd met 33 % gedaald

N-VA Boom bestuurt de gemeente Boom nu zes jaar. Op die zes jaar tijd ging de globale schuldenlast met 33% naar beneden. We zijn ervan overtuigd dat er nog marge is om die schuldenlast verder te laten dalen. Dat is geen valse belofte of een verkiezingstruc.

 

Ziekenhuisbelasting afgeschaft

Door toedoen van de Boomse N-VA is de gehate ziekenhuisbelasting afgeschaft. Zelfs een jaar eerder dan voorzien.

 

De belastingen kunnen nog meer omlaag

Door het beleid van de N-VA Boom daalde de personenbelasting van 8,5% naar 7,9%. Kunnen de belastingen nog verder dalen? Jazeker! We voeren een beleid om mensen aan te trekken met een behoorlijk inkomen. OCMW-trekkers kosten geld. En wie dat nodig heeft, moet en zal geholpen worden. Werkende mensen echter zorgen voor inkomsten. Door meer werkende mensen aan te trekken kunnen de opcentiemen op de personenbelasting en op het onroerend goed nog verder dalen.

9. Het park

Het park van Boom wordt in zijn oude glorie hersteld

Het park van Boom is een uniek Vlaams landschapspark dat helaas vele jaren is verwaarloosd.
N-VA Boom gaat over tot een drastische restauratie van deze groene long. De vijvers worden hersteld en krijgen nieuwe oeverbeschoeiingen. De wegen in het park waren zeer slecht onderhouden en worden heraangelegd. De Franse vijvers met de beelden van George Minne en Ernest Wijnants worden binnenkort gerestaureerd.

 

Parkwachter

N-VA Boom zal een parkwachter aanstellen die er op toeziet dat het park netjes blijft en eventuele vandalen te slim af is.

 

Afwerking en bestemming eco-huis

Het park is meer dan vijvers, beelden en wandelwegen. Zo wordt het eco-huis verder afgewerkt en krijgt alvast twee bestemmingen.

Het wordt de standplaats van de parkwachter.
Er komt een tijdelijke opvang voor zwerfdieren vooraleer ze naar het dierenasiel verhuizen.

 

Vernieuwing melkhuisje

Het ‘melkhuisje’ is niet meer van deze tijd en verdient beter. Er komt een nieuwe keukeninstallatie en er wordt een terras aangebouwd. Zo kunnen bezoekers en uitbaters op een eigentijdse manier genieten van de prachtige parkomgeving.

 

Een nieuw voetbalstadion

Er komt een nieuw gemeentelijke voetbalstadion. We zijn al aan het bekijken hoe dat nieuwe stadion er moet uitzien. De recentste studies pleiten voor een iets kleiner stadion dat 2000 à 3000 bezoekers kan ontvangen.

10. Vrije tijd

CC De Steiger: het cultureel centrum van Boom

De Boomse Schouwburg heeft een prachtige facelift ondergaan en het bestuur van CC De Steiger zorgt voor een fantastische programmatie. Toch zijn we er nog niet. De inkomhal, het sanitair en de foyer voor de bezoekers moeten dringend worden vernieuwd.

 

Sporthal

De gemeente was en is een belangrijke partner bij de realisatie van de broodnodige nieuwe sporthal in De Schorre.

 

Een nieuw zwembad?

De uitbating van het openluchtzwembad in Boom is momenteel in handen van sportclub De IJsberen waar men via lidmaatschap toegang heeft tot de infrastructuur. In principe is het zwembad drie avonden per week open. De club zorgt zelf voor redders en onderhoud. Het water is niet verwarmd.

 

Het openluchtzwembad in het park voor het grote publiek heropenen betekent een peperdure investering.

De verwarmingsinstallatie dateert van 1976. Ze is vervuilend en verspillend en voldoet absoluut niet meer aan de huidige strenge milieunormen.
De zwemkuip is aangetast door osmosevorming.

Die herstellingen zijn financieel onverantwoord. Daarom is het huidige zwembeleid in een overgangsfase.

We zijn voorstander van een overdekte zwemaccommodatie die het hele jaar door toegankelijk is (in plaats van 5 maanden).

 

Een zweminfrastructuur moet intergemeentelijk worden aangepakt. De tijd van plannen maken is echter achter de rug en er moet nu wel een concreet resultaat komen. Waar het zwembad ook komt, het moet voor N-VA Boom dichtbij, vlot bereikbaar én betaalbaar zijn.

 

Een nieuw voetbalstadion

Ook het gemeentelijke voetbalstadion is aan vernieuwing toe. Het plan krijgt vorm en het staat alleszins als een paal boven water dat we niet meer spreken over een stadion voor 8 000 man. Het wordt een moderne en aangepaste infrastructuur die op maat is van een club met ambities voor eerste amateurafdeling. Het nieuwe stadion komt in het park.

 

Kunstgras voor jeugdterreinen

Maar eerst komt er kunstgras op de jeugdterreinen. Dat is de eerste investering in sportinfrastructuur in de nieuwe beleidsperiode.

 

Festivals
Boom heeft naambekendheid door zijn verschillende festivals. Die moeten de Bomenaar ook iets opbrengen. ‘Citymarketing’ betekent dat we de aantrekkingskracht van Boom als festivalgemeente maximaal moeten uitspelen, maar dat het de Bomenaar in verhouding ook wat moet opbrengen. N-VA Boom ziet er streng op toe dat de overlast voor de Bomenaar wordt terug gebracht tot aanvaardbare normen.

 

Ondersteuning plaatselijke initiatieven

Niet alleen festivals zijn voor ons belangrijk, maar ook plaatselijke culturele tradities zoals Bosstraat Kermis, Noeveren Kermis, Park Kermis, de jaarmarkt, braderijen, Hoekstock, Noeveren brandt… blijven alle mogelijke ondersteuning krijgen.

11. Onderwijs

Boom heeft een grote scholengemeenschap op haar grondgebied: lagere scholen, middelbare scholen, technisch onderwijs, … Dagelijks komen er enkele duizenden scholieren in Boom les volgen.

 

De gemeente als regisseur voor een breed schoolbeleid

N-VA Boom wil dat de gemeente een rol van onderwijsregisseur invult en samenwerkt met scholen, ouders, politiediensten, sociale diensten, huisartsen, kinderopvang, horeca, enzovoort.

 

In samenspraak met al die instanties kan de gemeente een algemeen en breed schoolbeleid ontwikkelen zodat niet elke school apart moet zorgen voor bv. een verkeersveilige schoolomgeving. We willen dat de gemeente een coördinator is voor groepsaankopen, kinderopvang, sport en cultuur, het spijbelbeleid, de leerplichtcontrole.

Er moet ook een opvoedingsondersteuning komen over de aankoop van alcohol en om alcoholmisbruik door minderjarigen te voorkomen.

 

Kunstonderwijs

Kunst en cultuur zijn zeer belangrijk. N-VA Boom beseft dat ook het muziek- en kunstonderwijs troeven heeft om jonge mensen samen talenten te laten ontwikkelen en om beter te integreren.

 

Boom heeft een tekenschool en de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord bestaat binnenkort 100 jaar. De huidige locaties zijn tot op de draad versleten. Dat verdient beter.

We maken ons sterk om de muziekschool- en tekenschool onder te brengen in een eigentijdse moderne locatie.

 

Hier spreekt men goed Nederlands

N-VA Boom wil veel aandacht besteden aan het taalbeleid ‘Nederlands’ en zal specifiek voor anderstaligen in samenspraak met de scholen de nodige initiatieven nemen.

 

Diversiteit

Scholen zijn ook belangrijk voor het integreren van het denken over diversiteit. Diversiteit heeft niet alleen te maken met cultuurverschillen maar ook met voorkeuren zoals seksuele geaardheid. Het debat over diversiteit op voorhand beperken tot cultuurverschillen is op zijn minst ‘gekleurd’ te noemen.

12. Jongeren

Lokalen voor jeugdbewegingen

N-VA Boom is zich zeer bewust dat onze jongeren financiële steun nodig hebben. Daarom stelt zij zich garant om jeugdbewegingen die op zoek zijn naar nieuwe lokalen financieel te steunen via subsidies. Die mogen en kunnen best wat hoger! We doen dat niet vanuit een ivoren toren, maar zoeken samen met de jeugdbewegingen hoe we de inkomsten kunnen verhogen.

 

Fuifaccomodatie op komst

Voor de jeugd is er momenteel geen enkele fuifaccomodatie in onze gemeente. Aan die blinde vlek is al hard gewerkt. N-VA Boom zoekt samen met de jeugd naar een oplossing. Waarom bij voorbeeld geen accommodatie op het industrieterrein gebruiken? Dat is een taak voor de coördinator AGB samen met de middenstandsconsulent omdat zij zicht hebben op leegstaande en te herbestemmen gebouwen. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de jeugdverenigingen.

 

Jeugdprojecten

 

Ter info: LEJO

LEJO staat voor ‘leren door ervaringen voor jongeren’. Het is een nationaal platform dat ook in Boom actief is.
De organisatie vertrekt vanuit een fundamenteel geloof in elke jongere. Jongeren verliezen wel eens de pedalen. LEJO investeert in een relatie en een omgeving die door de jongere als voldoende veilig wordt ervaren om vertrouwde patronen te verlaten en met nieuw gedrag te experimenteren. Zo helpen we jongeren zoeken naar een eigen weg. Er is een begeleider die samen met de jongeren op pad gaat op basis van een wederzijds vertrouwen.

 

Voor jeugdprojecten zien we een plaats in het jeugdhuis Sint-Annakapel. We denken daarbij aan muziekprojecten. Er is ondertussen een goede samenwerking tussen LEJO en het gemeentebestuur. Na verloop van tijd zullen zij hun werking onderbrengen in het jeugdhuis. Daar is plaats om integratie te versnellen via muziekprojecten.

 

JH Roots

Het bestaande jeugdhuis Roots in het Bruidsluiersteegje blijft aanwezig en N-VA Boom zal dat vanuit de gemeente ook blijven ondersteunen.

 

We verliezen niemand uit het oog

Niet alleen de georganiseerde jeugdbewegingen verdienen aandacht. Ook de niet-gebonden jeugd -van welke afkomst ook - willen we absoluut niet uit het oog verliezen. N-VA wil Boom wil alle jongeren samenbrengen in interessante jeugdprojecten.

13. Senioren

Veel 65-plussers

De bevolking veroudert. Dat is in heel Vlaanderen zo. In Boom is dat niet anders. Onze gemeente heeft meer dan 3 200 inwoners die ouder zijn dan 65 jaar. Procentueel zal hun aantal de volgende jaren nog toenemen. Mensen op rust hebben vrije tijd en velen zijn nog best in staat om zich in te zetten.

 

Gezonde en actieve levensstijl

N-VA Boom wil ouderen aanzetten tot een gezonde en actieve levensstijl door:

 • gemeentelijke acties op te zetten over recreatief bewegen.
 • informatie- en sensibiliseringscampagnes te organiseren in samenwerking met de Vlaamse Overheid.

 

Waardig ouder worden

Mensen moeten waardig oud kunnen worden. Als er dan toch een moment komt waarop ouderen hun zelfredzaamheid dreigen te verliezen, mag dat niet uit het oog verloren worden. Zo denken we aan een loketfunctie of een centraal noodnummer voor eerste hulp bij ongemakken.

 

Eenzaamheid en verdoken armoede

Specifiek wenst N-VA Boom de senioren te bezoeken en hun behoeften in kaart te brengen. We zijn vooral bezorgd over de eenzaamheid en de verdoken armoede van deze bevolkingsgroep. We zullen dat niet laten gebeuren en willen hiervoor een coördinator aanstellen.

 

Ook in het openbaar domein zal de N-VA Boom de nodige accenten aanbrengen voor onze ouderen: veilige oversteekplaatsen, verlaagde voetpaden die rolstoelvriendelijk en gemakkelijk met een rollator te betreden zijn.

14. Boom een nette gemeente

Boom moet een propere gemeente zijn. De N-VA wil dat Boom betere punten haalt op netheid in het straatbeeld.


Meer vuilbakken en geen zwerfvuil

We willen dat er meer vuilbakken komen. Ze zullen steviger en groter zijn. Ze worden sneller leeggemaakt.
NV-A Boom duldt geen zwerfvuil meer. Meer mankracht voor controles én duurdere gas-boetes zijn ons antwoord voor wie denkt dat je zomaar alles op de grond mag gooien.

We komen ook met een plan om ernstig komaf te maken met de zwerfvuilproblematiek.

 

Bijkomende ophaalrondes huisvuil in de zomer?

Er zijn nogal wat Bomenaars vragende partij om tijdens de zomermaanden bijkomende ophaalrondes voor huisvuil te organiseren. We staan achter dat idee, ook al is de kostprijs niet goedkoop.

15. Energie- en milieubeleid

Bewustmaking van jongs af aan

N-VA Boom wil in samenwerking met de scholen via educatieve pakketten onze jongeren bewust leren omgaan met energiebesparing. Dat is een taak voor de schepen bevoegd voor onderwijs die op het veld contact zoekt met verenigingen die zich inzetten voor energiebewustmaking. De schepen doet dat in samenspraak met de duurzaamheidsambtenaar die werkt als energie-coördinator.

 

De gemeente heeft zelf een voorbeeldfunctie

Er moet een permanente evaluatie van het milieubeleid gebeuren met de lokale milieu- en natuurverenigingen.

We hebben al gezorgd voor elektrische oplaadpunten. Het wagenpark van de gemeente is vernieuwd en rijdt op natuurlijk aardgas.

Maar het kan nog beter. De overheidsgebouwen moeten op milieuvriendelijke energie werken.

N-VA Boom wil een zonnepanelen-plan uitvoeren.

16. Dierenwelzijn

Bij N-VA Boom staat dierenwelzijn hoog op de agenda. Katten en honden zijn geen wegwerpproducten. Er is al een goede samenwerking tussen vrijwilligers en dierenrechtenorganisaties. Die samenwerking zal nog verbeteren. Er zijn al verhoogde budgetten voorzien voor nieuwe verblijven om de zwerfdieren in het eco-huis tijdelijk onder te brengen. Daarna verhuizen de dieren naar dierenasielen waar men ze verder correct behandelt en waar men geen euthanasie toepast.

 

Verder wensen we nog betere samenwerking met de vrijwilligers en dierenrechtenorganisaties (o.m. in sensibiliseringscampagnes) om tot een diervriendelijkere gemeente te komen.